^
  • Generelle betingelser

Generelle betingelser

Her finder du generelle betingelser for flybilletter og pakkerejser. Kontakt gerne din rejsekonsulent, hvis du har spørgsmål til din rejse med MyPlanet.

Rejsen gennemføres ifølge nedenstående generelle betingelser samt Lov om Pakkerejser nr. 472 af 30. juni 1993. Bestemmelserne udleveres på forlangende.

Teknisk Arrangør
MyPlanet International A/S, Søren Frichs Vej 3, 8000 Aarhus, Danmark.

Aftalegrundlag
Der henvises til udleverede kataloger og hjemmeside, samt faktura, ordrebekræftelse, rejseplan og eventuelle individuelle skriftligt aftalte vilkår.

Bestilling 
Bestillingen er bindende for kunden, når kunden har indbetalt depositum. Ved modtagelse af depositum er bestillingen bindende for MyPlanet. Med indbetaling af depositum bekræfter kunden samtidig at have accepteret vilkårene i vores generelle betingelser, samt at det i ordrebekræftelsen og evt. medfølgende dokumenter er i overensstemmelse med det bestilte. 

Depositum
Det aftalte depositum skal betales ved bestillingen. Såfremt depositum ikke betales inden for den angivne frist, bortfalder aftalen.

Slutbetaling
Restbeløbet for rejsen skal være rejsebureauet i hænde senest 60 dage før afrejsen, hvorefter billetter og øvrige rejsedokumenter vil blive fremsendt, således at disse er kunden i hænde cirka 14 dage før afrejsen. Ved bestilling af rejser, hvor der er mindre end 1 måned til afrejsen, udstedes billetten ikke før den fulde betaling er bureauet i hænde. Bemærk der kan være særlige betingelser for grupperejser og rundrejser med danske rejseledere.

Rejsens pris
Ordrebekræftelsen angiver det samlede beløb, som kunden skal betale. Beløbet er dog ikke inklusiv evt. lokale afgifter som opkræves på destinationen og modsvarer en service erlagt på stedet, lokale lufthavnsafgifter som ikke kan opkræves på forhånd, udgifter til visa, vaccinationer o. lign.

Forbehold for prisændringer
MyPlanet kan kun forhøje den aftalte pris som følger af ændringer i 1) transportomkostninger, herunder brændstofpriser, 2) skatter, afgifter eller gebyrer for visse tjenesteydelser, såsom lufthavns-, havne-, landings- eller startafgifter.

Regneeksempel ved ændring i transportomkostninger:
Rejsens pris: kr. 10.000
Stigning i brændstofpriser: kr. 350
Rejsens pris i alt: kr. 10.350

Overstiger regulering 10% af rejsens samlede pris er kunden berettiget til at hæve købet. Er der mindre end 20 dage til afrejse, kan der ikke fortages regulering. 

MyPlanet har valgt ikke at udnytte muligheden for at forhøje den aftalte pris for rejsen ved ændringer i valutakurser, som er anvendt ved beregningen af den aftalte pris for rejsen.

Rejsedokumenter
Af rejsedokumenterne fremgår hvilke tjenesteydelser, kunden er berettiget til. Af dokumenterne vil fremgå relevante kontaktadresser under rejsen. Er kunden i tvivl skal bureauet kontaktes på e-mail rejser@myplanet.dk

Afbestilling
Ved afbestilling af rejsearrangementer 60 dage eller mere inden afrejsen refunderes rejsens pris, minus depositum, men plus eventuelle gebyrer fra vores samarbejdspartnere. Finder afbestillingen sted mindre end 60 dage før afrejsen, er hele rejsens pris tabt.

Afbestilling i tilfælde af særlige begivenheder: Hvis forhold på rejsemålet, eller i umiddelbar nærhed, indenfor et tidsrum af 14 dage før afrejsen er af en sådan karakter, at der vil være nærliggende fare for kundens liv eller førlighed, dvs. krigshandlinger, naturkatastrofer eller smitsomme sygdomme, refunderes rejsens samlede pris. Det vil dog være en betingelse at det danske Udenrigsministerium direkte fraråder rejser til det pågældende område. Kunden har dog ikke denne afbestillingsret, såfremt kunden ved indgåelsen af aftalen var bekendt med den pågældende begivenhed, eller begivenheden var almindeligt kendt

Sygdoms-afbestillingsforsikring
Det anbefales, at der tegnes en sygdomsafbestillingsforsikring. Denne forsikring dækker udgifter i forbindelse med afbestilling grundet akut sygdom, ulykkestilfælde og dødsfald, der indtræffer inden afrejsen, og som rammer rejsedeltageren selv, ægtefælle, samlever, børn, forældre og søskende. MyPlanet optræder som formidler af rejseforsikringer fra Europæiske ERV. Dette betyder, at det altid vil være forsikringsbetingelserne fra Europæiske ERV, der bestemmer omfanget af dækningen. Forsikringen skal tegnes ved bestilling af rejsen.

Rejseforsikring
Det anbefales også at tegne en rejseforsikring der som minimum dækker sygdom, ulykke, hjemtransport, tabt ferie, bagage og ansvar. Kunden er selv ansvarlig for at tegne nødvendige rejseforsikringer som dækker disse omkostninger. MyPlanet påtager sig intet ansvar som følge af manglende tegnede rejseforsikringer. Rejseforsikringen kan bestilles gennem bureauet og tegnes hos Europæiske ERV. Kunden er selv ansvarlig for at gennemlæse den pågældende rejseforsikringsbetingelser. 

Ændringer
Med mindre andet er oplyst ved bestilling af rejsen gælder følgende:

Der betales kr. 1.000 pr. ændring.

Ved billetter, der ikke kan refunderes, vil en ændring blive betragtet som en annullering og ny bestilling.

Hertil kommer eventuelle gebyrer fra vores samarbejdspartnere.

Andre ændringer
Ønskes omfakturering/genudskrivning/specialfakturering af faktura opkræves et gebyr på kr. 350. Ved genudskrivning af rejseplaner samt andre dokumenter (ikke flybilletter) opkræves kr. 250.

Aftaler om specifikke ydelser
Samtlige aftaler om specifikke ydelser - f.eks., men ikke kun - om særlige værelsestyper, måltider, transfers, særaftaler m.v. skal - for at have gyldighed - fremgå udtrykkeligt af rejsedokumenterne.

Udeblivelser
Udebliver kunden fra rejsen eller dele heraf, godtgøres der intet herfor. Delvist brugte billetter og andre ydelser refunderes ikke. Dette gælder ligeledes såfremt udeblivelsen beror på manglende eller ugyldige pas / viseringer, vaccinationer eller andre nødvendige rejsedokumenter. 

Ændringer eller aflysninger før rejsens påbegyndelse

MyPlanet vil hurtigst muligt give besked, hvis rejsen aflyses eller det i øvrigt inden afrejsen viser sig, at det vil være nødvendigt at foretage ændringer. Skulle rejsen afhænge af et antal minimumsdeltagere og viser det sig, at tilslutningen ikke er tilstrækkelig, er det gyldig aflysningsgrund. I tilfælde af, at rejsen aflyses kan den rejsende vælge at få refunderet rejsens fulde pris eller deltage i en anden rejse efter eget valg, såfremt det kan tilbydes uden uforholdsmæssige omkostninger eller tab. Vælges en rejse af højere værdi, skal kunden betale prisforskellen. Ved deltagelse i en rejse af ringere værdi tilbagebetaler MyPlanet prisforskellen. Kunden kan ikke derudover gøre krav på erstatning, hvis aflysningen skyldes:

  • Kundens egne forhold
  • En for pakkerejsen uvedkommende tredjemand 
  • Udefrakommende omstændigheder, som MyPlanet eller nogen, som MyPlanet er ansvarlig for, ikke med passende omhyggelighed kunne have forudset ved aftalens indgåelse eller have undgået eller afbødet (dvs. force majeure eller force majeure lignende forhold).

MyPlanets ansvar
MyPlanet optræder som agent for de benyttede flyselskaber, hoteller, biludlejningsfirmaer samt øvrige samarbejdspartnere. MyPlanet er i henhold til Lov om Pakkerejser ansvarlig for at gennemføre rejsen i henhold til ordrebekræftelsen og rejseplanen.

MyPlanet påtager sig intet ansvar for ændringer, forsinkelser m.v., der er en følge af aftalebrud, strejker, vejrlig eller andre forhold, som arrangøren er uden indflydelse på. Ved international fly-, jernbane- og søtransport er MyPlanets ansvar begrænset til de beløb, der følger af hhv. Warszawa Konventionen (for flyselskaber registreret udenfor EU), COTIF/CIV-Konventionen og Athen Konventionen. Erstatningsbeløbene iht. de internationale konventioner er sædvanligvis meget lave. MyPlanet påtager sig i intet tilfælde ansvar for helt eller delvist ødelagt, stjålet eller på anden måde bortkommet eller tabt bagage.

Agentforbehold
Ved køb af "flight only" (kun flybillet) optræder MyPlanet som agent. Dette betyder, at det er luftfartsselskabet(erne), der alene er ansvarlige for den korrekte gennemførsel af transportaftalen. Dette/disse selskabs(ers) transportbetingelser og ansvarsbegrænsninger er derfor gældende. Transporten sker i henhold til Montreal og Warszawa konventionerne og 889/2002, der begrænser luftfartsselskabernes erstatningsansvar i tilfælde af død eller tilskadekomst og ved ødelæggelse, bortkomst eller beskadigelse af bagage samt i tilfælde af forsinkelse.

Kundens ansvar
Kunden er forpligtet til selv at sørge for nødvendige viseringer, pas, vaccinationer www.ssi.dk samt øvrige rejsedokumenter., jvf. ovenfor vedr. udeblivelse. Derudover forpligter kunden sig til:

  • Såfremt flybilletter er en del af pakkerejsen, skal disse benyttes i den korrekte rækkefølge. Hvis kunden ikke anvender flybilletterne i den korrekte rækkefølge, vil luftfartsselskabet annullere de resterende flystrækninger. Kunden kan derfor ikke kun anvende enkelte strækninger af en flyrejse. F.eks. kan kunden ikke kun benytte sig af en hjemrejse.
  • At holde sig underrettet om evt. ændrede møde -, videre - og/eller hjemrejsetidspunkter ved at kontakte agenter og luftfartsselskaber. 
  • At møde rettidigt på de i rejseplanen, eller ved anden tydelig anvisning oplyste steder og tidspunkter for ture, videre-, ud- og hjemrejse, jvf. ovenfor.
  • At optræde således, at medrejsende ikke føler sig generet. Og i øvrigt rette sig efter ordensbestemmelser, som gælder for hoteller og transportmidler etc. Manglende overholdelse kan føre til, at den rejsende af MyPlanet eller dennes repræsentant bortvises fra den videre deltagelse i turen.

Den i rejseplanen anførte seneste check-in tid er det tidspunkt hvor alle check-in formaliteter skal være overstået, og ikke seneste mødetid i lufthavnen.

Kunden skal være opmærksom på, at der skal være overensstemmelse mellem navne i pas og fly reservationer/billetter. Det er kundens eget ansvar at kontrollere, at der er overensstemmelse. Ved uoverensstemmelse kan det medføre afvisning ved check-in, uden mulighed for refundering af billetter og andre ydelser. MyPlanet påtager sig intet ansvar i denne forbindelse. Hvis navneændring er påkrævet og i øvrigt er muligt, kan dette kun ske mod opkrævning af gebyr på kr. 1.000 samt evt. gebyr til luftfartsselskabet.

Det er kundens ansvar at pas er gyldige i mindst 6 måneder efter hjemkomst.

Ved rejse til et Schengenland, skal passet også medbringes på rejsen, da det er danske statsborgeres ID i udlandet. Udlændinge med opholdstilladelse i Danmark skal altid medbringe gyldigt pas samt opholdstilladelse. Oplysningerne på ordrebekræftelsen/fakturaen/rejseplanen vedrørende pas gælder kun for personer med dansk pas og under forudsætning af ren straffeattest. Det er kundens pligt at oplyse bureauet såfremt kunden ikke er dansk statsborger, eller har dobbeltstatsborgerskab. Udenlandske statsborgere skal afhængigt af destination konsultere det pågældende lands ambassade eller konsulat vedr. visa. 

Reklamationer
Hvis kunden mod forventningen oplever mangler på rejsen, har kunden pligt til hurtigst muligt at informere os om dem. Det skal kunden gøre, så vi har mulighed for at rette op på dem. Kunden skal reklamere til vores repræsentanter på stedet eller de underleverandører, der leverer den ydelse, som er mangelfuld. Hvis vores repræsentanter eller underleverandører ikke løser problemet, skal kunden straks kontakte os på vores telefon 70125011 (nødtelefon uden for kontorets åbningstider er 87349492) eller email rejser@myplanet.dk.

Såfremt disse retningslinjer ikke overholdes, mistes retten til at klage over manglerne efterfølgende i henhold til pakkerejselovens § 26. Krav angående fejl/mangler, der ikke kunne løses på stedet, skal være MyPlanet i hænde senest 6 uger efter rejsens afslutning.

Kan reklamationen ikke løses til kundens tilfredshed, kan kunden indbringe den for Pakkerejse-Ankenævnet (se www.pakkerejseankenaevnet.dk, tlf. 45 46 11 00). MyPlanet er medlem af Danmarks Rejsebureau Forening, og er derfor forpligtet til at følge de kendelser, der evt. måtte blive afsagt af Pakkerejse-Ankenævnet.

Klager over flyforsinkelser eller afvisning ved ombordstigning "Denied Boarding" med henvisning til EU Forordning 261/2004 - Flypassagerers Rettigheder - som kan læses på dansk på www.trafikstyrelsen.dk/DA/Luftfart/Flypassager/Flypassagerrettigheder. MyPlanet er som rejsebureau ikke omfattet af/underlagt EU Forordning 261/2004, som udelukkende omhandler forhold mellem den rejsende og flyselskabet, som alene har ansvaret for den korrekte gennemførelse af den flytransport, de har bekræftet, samt for den bagage, de har accepteret at medtage.

Rejsegarantifond og ansvarsforsikring
MyPlanet er tilsluttet Rejsegarantifonden, medlemsnr. 795. MyPlanet har tegnet en udvidet ansvarsforsikring hos Europæiske ERV.

Værneting
Ethvert krav mod MyPlanet skal afgøres efter dansk ret. Klager eller søgsmål, der ikke kan afgøres af Pakkerejse-Ankenævnet, skal afgøres ved Sø- og Handelsretten i Danmark. 

Forbehold
Alle priser er vejledende, og der tages forbehold for evt. trykfejl, ændringer af valutakurser, åbenlyse fejl, forhøjede skatter og afgifter og andre udefra kommende årsager til prisændringer.

Seneste opdatering: 31. august 2017.